15 lipca 2023r. odbędzie się wycieczka do pasieki w Maciejowie. Koszt od osoby 100 zł ( wejście do pasieki, muzeum, obiad, ubezpieczenie)

Zapisy oraz wpłaty do 20 maja u kolegi Tadeusza Hadriana. tel. 502992615

Oferta leków dla pszczół na rok 2023

1. Apiwarol w cenie 60.00zł za opakowanie (25 tabletek ) netto 55,56 zł

2. Bayvarol w cenie 18.00zł za opakowanie ( 4 paski)    netto16,67 zł

3. Biowar w cenie 14 zł ( 2 paski)  netto 12,96 zł

4. Apiquard w cenie 13.00zł za opakowanie ( 1 tacka z żelem tymolowym)   netto 12,04 zł

5. ApilifeVar w cenie 18.00zł za opakowanie ( 2 płytki)   netto 16,67 zł

6. Thymovar w cenie 92.00zł za opakowanie  ( 10 pasków )  netto 85,19 zł

7. Oxybee (1000g) w cenie 180.00zł za opakowanie   netto 166,67 zł

8. Varromed (555 ml)  w cenie 130.00zł za opakowanie  netto 120,37 zł

9. Polyvar yellow ( 2 bramki) w cenie 26,00 zł  netto 24,07 zł

10. Apivar ( 2 paski) w cenie 13 zł  netto 12,04 zł

11. Formicprotect ( 2 paski) w cenie 27,00 zł   netto 25,00 zł

Ceny mogą ulec zmianie w wypadku zmiany ceny u producenta

Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich


Produkcja nieprzetworzonych produktów pszczelich może się odbywać w ramach:
Rolniczego Handlu detalicznego (RHD) — w przypadku posiadania przez pszczelarza do 80 pni.(oczywiście pszczelarze mający do 80 pni mogą prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich ale RHD jest prostsze i są mniejsze wymagania)
Sprzedaży bezpośredniej (SB) — w przypadku posiadania przez pszczelarza powyżej 80 pni.

 

Rolniczy Handel Detalicznv (RHD)
1 . W ramach RHD można rocznie pozyskać w sumie 2400 kg produkcji.
2. RHD musi być zarejestrowany u właściwego powiatowego lekarza weterynarii (dla miejsca rozlewania miodu, a nie dla posiadania pasieki) — wzór wniosku w załączeniu. Rejestracja odbywa się za pomocą decyzji administracyjnej i nie jest zwykle poprzedzana kontrolą.
3. Nie ma obowiązku sporządzania projektu technologicznego.
4. Produkcja może być prowadzona w odpowiednio przygotowanym budynku gospodarczym lub mieszkalnym (nawet we własnej kuchni zwykle używanej do gotowania potraw).
5. Obowiązują podstawowe zasady higieny produkcji. Podłoga i ściany w pomieszczeniu do produkcji powinny być łatwe do umycia. Sprzęt stosowany przy produkcji winien w dobrym stanie technicznym łatwy do czyszczenia i dezynfekcji .
6. Nie ma obowiązku posiadania bieżącej wody w pomieszczeniu produkcyjnym, chociaż jest to wskazane. W przypadku gdy używa się wody wodociągowej należy pozyskać kopie wyniku badania potwierdzającego przydatność wody do celów spożywczych. W przypadku braku wody wodociągowej wskazane jest stosownie do celów higieny produkcji wody kupionej sklepie w baniaku, odpada wtedy obowiązek dowiedzenia że nadaje się ona do celów spożywczych.
7. Osoba produkująca produkty pszczele winna być badana na nosicielstwo (w stacji sanitarno-epidemiologicznej) z wynikiem negatywnym oraz stosować minimalne zasady higieny produkcji — mycie rak przed pracą stosowanie białego fartucha i czepka. Nie powinna również podejmować produkcji w czasie choroby swojej lub gdy produkcja jest prowadzona w domu kogokolwiek z domowników.
8. Miejsce produkcji winno być oznakowane tabliczką z napisem „Rolniczy Handel Detaliczny” i numerem nadanym przez powiatowego lekarza weterynarii.
9. Konieczne jest prowadzenie rejestru produkcji i rejestru sprzedaży w dowolnej formie
(nawet w postaci zapisów w ręcznie prowadzonym zeszycie)
10. Rolniczy Handel Detaliczny może sprzedawać swoje produkty konsumentowi końcowemu:
• w miejscu produkcji (obejmuje to budkę lub stoisko na terenie posesji)
• odbiorcom prowadzącym sprzedaż konsumentowi końcowemu (sklepy i restauracje, stołówki)
• na jarmarkach i festynach
Obowiązuje ograniczenie geograficzne sprzedaży — produkty można sprzedawać na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz powiatów ościennych w innych województwach.
11. Stosowane opakowania powinny mieć atest do stosowania do żywności (przy stosowaniu szklanych słoików nie jest to wymagane). Opakowanie powinno posiadać etykietę (załącznik2).
12. Przychód z RHD do 40 tyś. zł rocznie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (powyżej 40 tys/rok obowiązuje 2% podatek od przychodów ewidencjonowanych)

 

Załącznik 2
Etykieta
1 . Etykieta powinna być trwale przytwierdzona do opakowania i czytelna (trzcionka nie mniejsza niż 12mm)
2. Powinna zawierać
o Nazwę produktu (przy stosowaniu nazwy własnej należy pod spodem podać
o zrozumiałą nazwę produktu)
o Wykaz składników z procentowym wyszczególnieniem najważniejszych (np. przy miodzie z zawartością pyłku powinna być podana zawartość pyłku)
o ilość netto w gramach lub w kg
o datę trwałości
o warunki przechowywania
o dane producenta wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym (numer nie może być umieszczony w owalu!)

 

Sprzedaż bezpośrednia
1 . W ramach sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich można sprzedawać produkty nieprzetworzone bez ilościowych limitów.
2. Przed rozpoczęciem działalności należy przedstawić właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii projekt technologiczny zakładu (tylko opisowy bez części graficznej). Przykładowy wzór projektu technologicznego podano w załączniku 3. Projekt Musi zostać zatwierdzony.
3. Po zarejestrowaniu projektu technologicznego zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią należy wystąpić do właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zarejestrowanie działalności. Powiatowy Lekarz weterynarii dokonuje kontroli zakładu (na zgodność z projektem technologicznym) i rejestruje go.
4. Sprzedaż bezpośrednia powinna być prowadzona się w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym tylko do tej działalności łatwym do utrzymania w czystości. Pomieszczenie to powinno zawierać:
• Miejsce umożliwiające założenie ubrania roboczego
• Wydzielone miejsce na magazynowanie opakowań
• Miejsce produkcji produktów pszczelich
• Miejsce przechowywania produktu gotowego
• Miejsce zbierania i gromadzenia odpadów i ubocznych produktów zwierzęcych
5. Osoba produkująca produkty pszczele winna być badana na nosicielstwo (w stacji sanitarno-epidemiologicznej) z wynikiem negatywnym oraz stosować zasady higieny produkcji — mycie rąk przed rozpoczęciem pracy i w razie konieczności w trakcie pracy, stosowanie białego fartucha i czepka. Nie powinna również podejmować produkcji w czasie choroby.
6. Pomieszczenie produkcyjne powinno mieć dostęp do bieżącej wody i odprowadzenia ścieków. Należy pozyskać kopie wyniku badania potwierdzającego przydatność wody do celów spożywczych. Zakład powinien mieć także węzeł sanitarny (można wykorzystać łazienkę w gospodarstwie domowym).
7. Pomieszczenie produkcyjne powinno mieć:
• Ściany i podłogi winny być gładkie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Obiekt powinien znajdować się w dobrym stanie technicznym
• Szczelne okna i drzwi.
• Wyposażone w sprzęt odpowiedniej jakości i kondycji technicznej
• Możliwość mycia i dezynfekcji sprzętu
8. Stosowane opakowania powinny mieć atest do stosowania do żywności (przy stosowaniu szklanych słoików nie jest to wymagane). Opakowanie powinno posiadać etykietę (załącznik 2).
9. Powinna być prowadzona rejestracja produkcji i sprzedaży.
13. Sprzedaż Bezpośrednia może sprzedawać swoje produkty konsumentowi końcowemu:
▪ w miejscu produkcji (obejmuje to budkę lub stoisko na terenie posesji)
▪ odbiorcom prowadzącym sprzedaż konsumentowi końcowemu (sklepy i restauracje, stołówki)
▪ na jarmarkach i festynach
▪ na targowiskach
▪ z obiektów lub urządzeń ruchomych (mobilne punkty sprzedaży)
▪ z urządzeń dystrybucyjnych
Obowiązuje ograniczenie geograficzne sprzedaży — produkty można sprzedawać na terenie województwa gdzie dokonano produkcji oraz województw ościennych.

Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

1)Interwencja w sektorze pszczelarskim- wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Interwencją może być objęty pszczelarz producent produktów pszczelich- podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (apis mellifera), wpisany do rejestru u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii.

Pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej ( związek pszczelarski, stowarzyszenie pszczelarskie, zrzeszenie pszczelarskie, spółdzielnię pszczelarską lub grupę producentów rolnych)

Refundacji podlega 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych

2) Interwencja w sektorze pszczelarskim -pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Pszczelarz-producent produktów pszczelich w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich'

Interwencją może być objęty pszczelarz spełniający następujące warunki:

         -Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD

ale warunek ten nie dotyczy pszczelarza posiadającego nie więcej niż 10 pni pszczelich

Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich których zakup podlega refundacji publikowana jest na stronie internetowej ( i aktualizowana) przez agencję płatniczą – ARiMR

Pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej ( związek pszczelarski, stowarzyszenie pszczelarskie, zrzeszenie pszczelarskie, spółdzielnię pszczelarską lub grupę producentów rolnych).

Refundacji podlega 70% kosztów netto zakupu pszczół.

3) Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje , wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Interwencją może być objęty pszczelarz będący producentem produktów pszczelich spełniający następujące warunki:

         -Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD
 • posiada co najmniej 10 pni pszczelich

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Pszczelarz ubiega się samodzielnie o pomoc w ARiMR lub poprzez związek pszczelarski.

Refundacji podlega 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego( miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania, urządzenia do kremowania miodu, wialnie do pyłku, wózki ręczne do transportu uli).

Maksymalna pomoc przekazana w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie więcej niż 15000zł.

4) Interwencja w sektorze pszczelarskim- ułatwianie prowadzenia gospodarki wędrownej.

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD
 • posiada co najmniej 25 pni pszczelich- warunek ubiegania się o pomoc w zakupie przyczep do przewozu uli, urządzeń dźwigowych od załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, pastuchów elektrycznych, lokalizatorów GPS uli
 • posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek o pomoc w zakupie ładowarek, mini ładowarek, wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Pszczelarz samodzielnie ubiega się o pomoc w ARiMR

Refundacji podlega 60% kosztów netto zakupu.

 • 150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich
 • 200 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40000zł
Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl