https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/konferencja-innowacyjnosc-w-gospodarce-pasiecznej-w-kontekscie-zielonego           tutaj można pobrać kartę zgłoszenia

 

     Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, pszczelarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, a także właścicieli gospodarstw agroturystycznych, doradców i osoby zainteresowane prowadzeniem pasiek, na konferencję ,,Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu”. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 7 października.
Zmiany klimatyczne, będące efektem ludzkiej działalności, powodują masowe wymieranie owadów, w tym także zapylaczy. Co prawda, wymieranie w mniejszym stopniu dotyczy utrzymywanej przez człowieka pszczoły miodnej, otaczanej szczególną opieką, jednak pszczelarze borykają się ze wzrostem strat rodzin pszczelich oraz trudnościami z ich utrzymaniem w dobrej kondycji.

Dlatego też podczas październikowej konferencji zostaną zaprezentowanie aktualne zagrożenia i problemy pszczelarzy, a także propozycje nowych rozwiązań stosowanych w wędrownych pasiekach. Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładów na temat utrzymania higieny w ulach, stosowania produktów leczniczych w gospodarce pasiecznej czy innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych w pracowniach pasiecznych.
Przedstawione na konferencji nowe rozwiązania technologiczne znacznie ułatwią prowadzenie pasieki, a wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami będzie sprzyjać współpracy pszczelarzy z Dolnego Śląska i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, zajmujących się pszczelarstwem.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do piątku 30 września 2022 r.
e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 (budynek B3).

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Szanowni Przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy,


piszę do Państwa z zaproszeniem do udziału w projekcie naukowym, którego celem jest analiza próbek miodów pochodzących z Dolnego Śląska pod kątem zawartości różnych pierwiastków (zarówno mikroelementów jak i metali szkodliwych). Rezultatem projektu będzie publikacja naukowa poruszająca m.in. zagadnienie wpływu lokalizacji pasieki na skład pierwiastkowy wytwarzanych miodów. Po zakończeniu badań, każdy z Uczestników otrzyma raport z analizy próbek miodów z własnej pasieki, które dostarczy w czasie trwania projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny i opiera się na wzajemnej, dobrowolnej współpracy - Uczestnicy (Pszczelarze) dostarczają próbki miodów, a Organizator (Politechnika Wrocławska) wykonuje analizę próbek i przygotowuje stosowne raporty, które mogą źródłem użytecznej wiedzy dla Pszczelarzy w naszym województwie. Jeśli ta inicjatywa wydaje się Państwu interesująca, to zachęcam do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w załączonym pliku. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zechcieli Państwo rozpowszechnić informację o projekcie wśród lokalnych Pszczelarzy.

Z wyrazami szacunku

dr inż. Krzysztof Gręda

Katedra Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Politechnika Wrocławska

 

Projekt Politechniki Wrocławskiej "Oznaczenie zawartości wybranych pierwiastków w miodach pochodzących z Dolnego Śląska" oraz etykieta na badany miód.

Prosimy dostarczyć próbki do 31 sierpnia br, jeżeli pszczelarze będą chętni.

15 sierpnia 2022r. odbędzie się
impreza na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stawy) w Białym Kościele,
na którą serdecznie zapraszają pszczelarze

z Regionalnego Koła Pszczelarzy
w Strzelinie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Początek imprezy o godzinie 13-tej.
Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji:

 konkursy, warsztaty dla dzieci, pokazy,  możliwość zakupu miodu

                                                                                  

 

W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali: 

 • 20 pni – dla pszczół."

W dniu 2020-11-17 11:35:53 użytkownik PZP <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał:

Powszechny Spis Rolny - dla pszczelarzy od 20 rodzin pszczelich

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020Zbierane dane dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 • 0,5 ha – dla chmielu,
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha – dla tytoniu,
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk– dla świń ogółem,
 • 5 sztuk – dla loch,
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/#
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Szersza informacja o Spisie Rolnym na stronie https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec/o-spisie

Pozdrawiam

Katarzyna Klepka

Polski Związek Pszczelarski

Podkategorie

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl